Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady
  korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest
  nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający
  Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca
  FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA EWMAR EWA KOWALSKA z siedzibą Płońsku 09-100,
  ul. Północna 6 m. 39, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 567-150-14-82,
  który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży
  towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór
  stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy)
  zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów
  sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.womansecret.pl.
 3. Nabywca
  zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży
  lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży
  – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy
  Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy
  rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie
  usług
  – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z
  Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest
  świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa
  obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin
  niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały
  informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy
  oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów
  towarów.
 9. Użytkownik
  użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający
  nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem
  Sklepu.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca będący osobą fizyczną
  może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
  czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą
  fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do
  działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji
  REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Nabywca może korzystać ze
  Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem
  (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę
  nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o
  którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem
  przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą
  naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i
  praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób
  korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę
  nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały
  składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i
  kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji
  wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w
  niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności
  przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy
  lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów
  towarów). Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań
  zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych
  i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do
  nie ujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu,
  wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Umowę mogą zawierać jedynie
  zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz
  jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji
  w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie,
  może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w
  imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do
  wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 3. Sprzedawca może żądać
  uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji
  danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 4. W przypadku jakiejkolwiek
  zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je
  zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego
  formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie
  tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone
  są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku
  z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do
  historii swoich zamówień w Sklepie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Nabywca ma możliwość
  dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni
  w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności
  postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia,
  Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który
  zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację
  wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów
  zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru
  towarów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez
  dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów
  przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza
  internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz
  składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących
  do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za
   towar/usługę.
 4. Nabywca określa adres dostawy
  poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w
  sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres
  wskazany zgodnie z postanowieniami.
 5. Złożenie zamówienia stanowi
  ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy.
  Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało
  złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku
  stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone
  nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 6. Po złożeniu prawidłowego
  zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o
  przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy
  składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z
  chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu
  zamówienia.

ZAPŁATA - CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie
  przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą
  narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych
  przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są
  cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów (VAT) w wysokości
  wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika
  podane są oddzielnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu
  towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy
  obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy
  uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w
  przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
  Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres
  wskazany przez Nabywcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może
  spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne,
  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia
  Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę
  pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może
  wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez
  Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może
  za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej
  jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny
  ustalony przez strony sposób.
 4. Nabywca powinien dokonać
  sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności
  przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy,
  etc.).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za
  niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np.
  wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji
  Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego
  miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób
  przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywców będących
  osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora
  danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w
  celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
  Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów
  prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się
  odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest
  dobrowolne.
 2. Dane osobowe Nabywców mogą być
  udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
  obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
  sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom,
  których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z
  ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych
  danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania
  własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do
  kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w
  szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
  przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca
  zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
  przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca
  administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące
  Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed
  ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich
  ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną
  modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie
  odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy
  reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w
  formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w
  Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona
  reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres
   e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy
   stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze
   wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności
   uzasadniające reklamację,
  5. paragon lub fakturę
   potwierdzającą zakup
 3. Sprzedawca może odmówić
  rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą
  wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której
  reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 4. Reklamacja powinna zostać
  rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie
  złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji
  Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty
  tradycyjnej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Na podstawie ustawy o ochronie
  niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
  przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na
  piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania
  towaru.
 2. W razie odstąpienia od Umowy,
  Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi
  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
  zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
  terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi
  Nabywca.
 3. W przypadku dokonanej przez
  Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z
  odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami
  niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem
  technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem
  funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do
  dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach
  nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą
  opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu
  nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. W przypadku zawierania Umowy po
  wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o
  akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach
  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy
  kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie
  niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
  przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane
  przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w
  życie z dniem 2011-05-15